Έντυπα

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου για τους ωφελούμενους της πρακτικής άσκησης είναι : https://mis.inedivim.gr/iek-microdata

Έντυπα εκπαιδευτών

Δικαιολογητικά συμβάσεων

Εάν αναλάβατε τη διδασκαλία μαθημάτων, θα πρέπει να προσκομίσετε ορισμένα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη της σύμβασής σας.
Επειδή τα έγγραφα εξαρτώνται από το εργασιακό σας καθεστώς, αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει στη συγκέντρωσή τους.