ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 29-9-2023 μέχρι και την Τετάρτη 04-10-2023 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β’ φάσης (επιλαχόντες). 

Όπως και στο παράλληλο μηχανογραφικό και στην Α φάση, έτσι και στη Β’ φάση δίνεται στους επιτυχόντες η δυνατότητα της ηλεκτρονικής εγγραφής, δηλαδή εγγραφή χωρίς τη μεσολάβηση του Ι.Ε.Κ., εφόσον δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών. Σε όσους επιτυχόντες απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικού, η εγγραφή τους μπορεί να γίνει μόνο μέσω του ΙΕΚ είτε διά ζώσης είτε με ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών κατόπιν συνεννόησης με το Ι.Ε.Κ. επιτυχίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: https://diek.it.minedu.gov.gr/

Οι εγγραφές των επιτυχόντων της Α φάσης θα γίνονται από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα 25-09-2023 (οδηγίες εγγραφής).

Ώρες εγγραφών δια ζώσης: 14:00 έως 20:00

Πλην των δικαιολογητικών που αναφέρονται στις οδηγίες παρακαλούμε να προσκομίζετε και έγγραφο του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ.

Δίνεται στους επιτυχόντες η δυνατότητα της ηλεκτρονικής εγγραφής, δηλαδή εγγραφή χωρίς τη μεσολάβηση του Ι.Ε.Κ., εφόσον δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών.

Σε όσους επιτυχόντες απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικού, η εγγραφή τους μπορεί να γίνει μόνο μέσω του ΙΕΚ είτε διά ζώσης είτε με ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών κατόπιν συνεννόησης με το Ι.Ε.Κ.

(Προς αποφυγήν λαθών κατά την ηλεκτρονική εγγραφή συνιστούμε την δια ζώσης εγγραφή σας στο ΔΙΕΚ, εφόσον αυτό είναι δυνατόν).

Ανανέωση εγγραφών για το φθινοπωρινό εξάμηνο (2023Β)

Οι καταρτιζόμενοι/νες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Β’ εξάμηνο της ειδικότητάς τους πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για ανανέωση εγγραφής τους στο Γ’ εξάμηνο (2023Β) :

από την Δευτέρα 18/09/2023 έως και την Παρασκευή 29/09/2023.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του ΔΙΕΚ στο μενού: Γραμματεία-Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης-Καταρτιζόμενος-Ανανέωση εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο (2023Β).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού των ΙΕΚ:

“Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της εν λόγω αίτησης καταχωρούνται και προσμετρώνται, για τον χαρακτηρισμό φοίτησης, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει ότι παρατείνεται η δυνατότητα εγγραφής των επιτυχόντων μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητάς του μέχρι και την Τρίτη 12.09.2023 στις 15.00 η ώρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Δ.ΙΕΚ/ Δ.ΕΣΚ

Ενημερώνονται τα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ/Δ.ΕΣΚ ότι ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτήσεων των μελών ολοκληρώθηκε. Από την Τετάρτη 23/08/2023 και ώρα 08:00 έως τη Δευτέρα 28/08/2023 και ώρα 14:00  δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης της έκβασης του διοικητικού ελέγχου αποκλειστικά επί συγκεκριμένου/ων πεδίου/ων.

Αίτημα επανεξέτασης επί του συνόλου των πεδίων της αίτησης θα απορρίπτεται. Η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα γίνεται αποκλειστικά στο πεδίο “Ένσταση” εντός της ατομικής καρτέλας του ηλεκτρονικού μητρώου του κάθε μέλους, στη ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ/Δ.ΕΣΚ (mitrooiek.minedu.gov.gr). 

Κάθε άλλο αίτημα επανεξέτασης του διοικητικού ελέγχου, μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εκτός συστήματος, δε θα ληφθεί υπόψη και δε θα εξετάζεται.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Οι εγγραφές των επιτυχόντων ξεκινούν

από την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 έως και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

είτε ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους επιτυχόντες μέσω της πλατφόρμας του παράλληλου μηχανογραφικού -αν δεν απαιτείται κατάθεση κάποιου δικαιολογητικού- είτε δια ζώσης στο ΙΕΚ με κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ωράριο εγγραφών: 28/08 έως και 31/08 από 10:00 έως 14:00

01/09 έως και 06/09 από 14:00 έως 20:00

Οδηγίες για την καταχώριση της δια ζώσης εγγραφής στο ΙΕΚ σας θα βρείτε στο εγχειρίδιο: https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/docs/enrollment.pdf

Μετεγγραφές – Αλλαγή ειδικότητας

Βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων μετεγγραφής των καταρτιζομένων για το χειμερινό εξάμηνο (2023Β), δύναται να πραγματοποιηθεί με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν:

από την 1η έως και τις 10 Ιουλίου 2023.

Εντός της ανωτέρω χρονικής περιόδου είναι δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από καταρτιζόμενο στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης.

Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Κ5/59260/30-05-2023 (ΦΕΚ3589-Τεύχ. Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, καθορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων ανά Ι.Ε.Κ. και ειδικότητα στα δημόσια Ι.Ε.Κ., για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024 οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο ως ακολούθως όσον αφορά το ΔΙΕΚ Κατερίνης, με 20 διατιθέμενες θέσεις ανά ειδικότητα:

Επιλέξτε οποιαδήποτε από αυτές για να δείτε τον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών.

  1. ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
  2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ
  3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
  5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
  6. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
  7. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  8. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)
  9. ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ
  10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ