Η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Α.Ε.Κ.) Κατερίνης αποτελεί δυναμικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Παρέχει τη δυνατότητα σε ενήλικες νέους που αποφοίτησαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες, τις οποίες θα αξιοποιήσουν αργότερα στην αγορά εργασίας. Επιτρέπει επίσης σε μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους είτε να «εκσυγχρονίσουν» τις δεξιότητές τους, είτε να αναπτύξουν νέες. Έτσι θα μπορούν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την επαγγελματική τους επιτυχία.