ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. στο Γ εξάμηνο ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. , από 1η έως 15η Σεπτεμβρίου.

Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων
τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο, εφόσον
πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη
δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα των επόμενων
εξαμήνων. Οι ως άνω υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση
στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν
, συνοδευόμενη
από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και το πτυχίο
ειδικότητας, από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου.