Απαλλαγές μαθημάτων εξαμήνου 2021Β

Σας ενημερώνουμε ότι οι καταρτιζόμενοι/νες που επιθυμούν απαλλαγή μαθημάτων μπορούν να ετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω. Η επίδοση της αίτησης και μετέπειτα η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά μέσα στις αίθουσες από αρμόδιο υπάλληλο του ΔΙΕΚ.

Καταληκτική ημερομηνία διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών έως και την Τετάρτη 03/11/21. 

Η διαδικασία απαλλαγής από μαθήματα, ορίζεται ως εξής:

1. Για απαλλαγές από μαθήματα τα οποία έχουν κατοχυρώσει καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες των ΙΕΚ, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες συνοδεύονται από:

i) Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου (αναλυτική βαθμολογία).

2.Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζομένων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες συνοδεύονται από:

i)        Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος

ii)       Αναλυτική βαθμολογία και

iii)      Αποσπάσματα του Οδηγού Σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησε, που αφορούν στα μαθήματα που αιτείται απαλλαγής (ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι της ίδιας χρονικής περιόδου με την αναλυτική του βαθμολογία). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται οδηγός σπουδών να προσκομίζεται βεβαίωση διδάσκοντος σχετικά με την διδαχθείσα ύλη.

3. Για απαλλαγή από την ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες συνοδεύονται από πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2. Ο καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα.

4. Για απαλλαγή του μαθήματος “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)” γίνεται δεκτή αντίστοιχη πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ.

Προσοχή: Οι καταρτιζόμενοι, οι οποίοι είχαν απαλλαγή μαθημάτων σε προηγούμενα εξάμηνα, οφείλουν να υποβάλουν νέα αίτηση, προσκομίζοντας εκ νέου τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.