Επαναλειτουργία Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα πρόσκληση, καλούνται:

Α. Οι νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ, στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους.

Β. Τα ήδη ενταγμένα μέλη του Μητρώου να επικαιροποιήσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους.

Όλα τα μέλη του Μητρώου πρέπει υποχρεωτικά να αντιστοιχίσουν κάθε επαγγελματική τους εμπειρία στον αντίστοιχο τίτλο σπουδών τους με βάση τον οποίο αυτή έχει αποκτηθεί.


Η περίοδος λειτουργίας του Μητρώου ορίζεται:

από 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 έως και 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00