Απαλλαγή καταρτιζόμενων σε μαθήματα

Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν να απαλλαγούν από συγκεκριμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, θα πρέπει να καταθέσουν τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι απαλλαγές από μαθήματα εξετάζονται με γνώμονα:
α) τους Οδηγούς Σπουδών των ειδικοτήτων του ν. 4186/2013 και
β) τους παλαιούς Οδηγούς Σπουδών (του ν. 2009/1992) για ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί νέοι Οδηγοί Σπουδών και σύμφωνα με την ακολούθως παρατιθέμενη διαδικασία.
Η ακολουθητέα διαδικασία απαλλαγής από μαθήματα, ορίζεται ως εξής:

I. Για απαλλαγές από μαθήματα τα οποία έχουν κατοχυρώσει καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες των ΙΕΚ, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:
α) είναι σαφώς διατυπωμένες
β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης
γ) έχουν συνημμένα:
i) Ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου


II. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζόμενων οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:
α) είναι σαφώς διατυπωμένες
β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης
γ) έχουν συνημμένα:
i) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
ii) Αναλυτική βαθμολογία και
iii) Αποσπάσματα του Οδηγού Σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησε, που αφορούν στα μαθήματα που αιτείται απαλλαγής (ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι της ίδιας χρονικής περιόδου με την αναλυτική του βαθμολογία). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται οδηγός σπουδών να προσκομίζεται βεβαίωση διδάσκοντος σχετικά με την διδαχθείσα ύλη.


III. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:
α) είναι σαφώς διατυπωμένες
β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης
γ) έχουν συνημμένα:
i) Τα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν ότι διαθέτει τα προσόντα για την απαλλαγή του από τα μαθήματα που αιτείται.


Για την διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας, πριν την απόφαση του Διευθυντή του ΙΕΚ, προηγείται εισήγηση του διδάσκοντος του κάθε μαθήματος από το οποίο αιτούνται απαλλαγής οι καταρτιζόμενοι.