Εγγραφές καταρτιζόμενων που δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν σε κάποια από τις νέες ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Κατερίνης μπορούν να προσέρχονται από την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου και ώρες 2:00μμ – 8:00μμ ώστε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η προθεσμία ισχύει και για αυτούς που δεν πραγματοποίησαν ή δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής.
Στόχος αυτών των χειρόγραφων αιτήσεων είναι η συμπλήρωση των τμημάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί, συνεπώς η αποδοχή μιας αίτησης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων στη ζητούμενη ειδικότητα.

Κατά την προσέλευσή τους οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τυχόν αποδεικτικά άλλων μοριοδοτούμενων στοιχείων (πολυτεκνία, τριτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια, εργασιακή εμπειρία).