Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το “Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ”

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης καλεί τους καταρτιζόμενους οι οποίοι

  • είναι απόφοιτοι του 4ου εξαμήνου φοίτησης των προσφερόμενων ειδικοτήτων,
  • δεν πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή δεν έχουν λάβει απαλλαγή από αυτή και
  • βρίσκονται εκτός απασχόλησης (κατά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τμήμα Μαθητείας και καθ’ όλη τη διάρκεια του “Προγράμματος Μαθητείας ΙΕΚ”),

να υποβάλουν αιτήσεις ως υποψήφιοι μαθητευόμενοι στο Πρόγραμμα, με βάση τις ειδικότητες, τα Δημόσια ΙΕΚ και τις προσφερόμενες θέσεις που αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση:

Για το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπεται αποζημίωση των μαθητευόμενων που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που κατά την παρούσα στιγμή είναι 17,12€ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64€ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: