Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες ωρομισθίων εκπαιδευτών

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες ωρομισθίων εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ για το χειμερινό εξάμηνο 2018Β και το εαρινό εξάμηνο 2019Α.
Μπορείτε να συνδεθείτε στο Σύστημα Υποδοχής Αιτήσεων με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης και στη συνέχεια να επιλέξετε τον σύνδεσμο “Πίνακες Κατάταξης” για την ανάγνωση των αποτελεσμάτων:

Η κατάταξη είναι ανά περιφέρεια και ειδικότητα εκπαιδευτή.
Επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Εκτύπωση Διοικ. Επαλήθευσης”, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις αλλαγές που έγιναν στις αιτήσεις σας, ανά πεδίο.
Σε περίπτωση που έχετε υποβάλλει ένσταση θα εμφανιστεί και επιπλέον στήλη η οποία θα περιέχει την τελική αίτηση, όπως διαμορφώθηκε μετά την εκδίκαση της ένστασης από τις επιτροπές ενστάσεων.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής Ιεραρχικών Προσφυγών εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους, δηλαδή από 16-10-18 έως και 22-10-18.