Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) έχουν ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η λειτουργία των Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, η οποία έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

 

 

Πιστοποίηση της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ. δίνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Στην αρμοδιότητα του ΕΟΠΠΕΠ ανήκει επίσης ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Σ.Α.Ε.Κ.

Η διαχείριση των εκπαιδευτών και της υλικοτεχνικής υποδομής των Σ.Α.Ε.Κ., έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), με εθνική χρηματοδότηση.

Η επαγγελματική κατάρτιση στις Σ.Α.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) και δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας

Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες.

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. 

Κατά την ολοκλήρωση των σπουδών χορηγείται βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης (ΒΕΚ), η οποία δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης (ΕΟΠΠΕΠ) για την απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5, που εξασφαλίζει πληθώρα επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Α.Ε.Κ.) Κατερίνης αποτελεί δυναμικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Παρέχει τη δυνατότητα σε ενήλικες νέους που αποφοίτησαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες, τις οποίες θα αξιοποιήσουν αργότερα στην αγορά εργασίας. Επιτρέπει επίσης σε μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους είτε να «εκσυγχρονίσουν» τις δεξιότητές τους, είτε να αναπτύξουν νέες. Έτσι θα μπορούν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την επαγγελματική τους επιτυχία.