> Ενημέρωση <

 

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) έχουν ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, η οποία έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

Πιστοποίηση της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των ΙΕΚ δίνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Στην αρμοδιότητα του ΕΟΠΠΕΠ ανήκει επίσης ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΙΕΚ.

Η διαχείριση των εκπαιδευτών και της υλικοτεχνικής υποδομής των ΙΕΚ, έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), με εθνική χρηματοδότηση.

Η φοίτηση στο Δ.ΙΕΚ είναι δωρεάν και διαρκεί 2 χρόνια (4 εξάμηνα). Η κατάρτιση ολοκληρώνεται με την πρακτική άσκηση.

Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες.

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. 

Κατά την ολοκλήρωση των σπουδών χορηγείται βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης (ΒΕΚ), η οποία δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης (ΕΟΠΠΕΠ) για την απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5, που εξασφαλίζει πληθώρα επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κατερίνης αποτελεί δυναμικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Παρέχει τη δυνατότητα σε ενήλικες νέους που αποφοίτησαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες, τις οποίες θα αξιοποιήσουν αργότερα στην αγορά εργασίας. Επιτρέπει επίσης σε μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους είτε να «εκσυγχρονίσουν» τις δεξιότητές τους, είτε να αναπτύξουν νέες. Έτσι θα μπορούν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την επαγγελματική τους επιτυχία.